Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LeeuwenFrameworks.nl.

 2. Contactgegevens
  2.1 LeeuwenFrameworks.nl is gevestigd aan Verlengde Edisonstraat 5, 8861 NJ Harlingen. 2.2 Telefonisch zijn wij bereikbaar op 0517 64 17 77. 

  2.3 Voor schriftelijk contact kunt u mailen naar
  info@leeuwenafbouw.nl. 2.4 KvK-nummer: 012345678 2.5 BTW-nummer: NL0123456B01

 3. Levering
  3.1 De levering van bestelde producten zal plaatsvinden binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders vermeld.
  3.2 LeeuwenFrameworks.nl spant zich in om de aangegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk na te komen. Indien er vertraging optreedt, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 4. Wettelijke Voorwaarden – Metal Stud Profielen
  4.1 Voor producten, met name ‘metal stud profielen’, gelden de wettelijke voorwaarden zoals vastgesteld door de relevante wetgeving.
  4.2 LeeuwenFrameworks.nl staat garant voor de kwaliteit en conformiteit van de geleverde producten, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 5. Aansprakelijkheid
  5.1 LeeuwenFrameworks.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van LeeuwenFrameworks.nl.

 6. Herroepingsrecht
  6.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 6.2 Indien de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht, dient dit schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan LeeuwenFrameworks.nl. 6.3 De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

 7. Betaling
  7.1 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn op de factuur.
  7.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is LeeuwenFrameworks.nl gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

 8. Toepasselijk Recht
  8.1 Op alle overeenkomsten tussen LeeuwenFrameworks.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  8.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

 9. Wijzigingen
  9.1 LeeuwenFrameworks.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment van publicatie op de website van LeeuwenFrameworks.nl.

Door een bestelling te plaatsen bij LeeuwenFrameworks.nl, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.